Народное образование Педагогика

Фильтрация:

Нижеследующие ресурсы загрузил(а): ( ресурсов)


Количество ресурсов:2105

Таълимни ривожлантиришнинг янги боскичида педагогик технологияларнинг мазмун-мохияти. Таълим жараёнини лойихалаш кетма-кетлиги
- O`zbekiston Respublikasi «Axborotlashtirish to`g`risida» gi qonun. 1993-yil 7-mayda qabul qilingan. -O`zbekiston Respublikasida «Elektron hisoblash mashinasi va ma`lumotlar bazalarining huquqiy muhofazasi to`g`risidagi qonuni» 1994-yil 6-mayda...
Дата добавления: 10.04.07 | Просмотров: 513 |  Закачек: 226 |  Размер: 418КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
Тўгарак дастурлари лойихаси
-
Дата добавления: 10.04.07 | Просмотров: 352 |  Закачек: 226 |  Размер: 584КБ | Cкачать
Тип материала: Учебная программа |  Раздел: Общая педагогика
Мактабгача таълим муассасаларнинг кичик гуруҳи учун нутқ ўстириш бўйича машғулот ишланмалари
Ушбу методик қўлланма 3-4 ёшдаги мактабгача ёшдаги болаларнинг оғзаки нутқини ўстириш ва саводга тайёргарликда тарбиячилар ва...
Дата добавления: 19.11.12 | Просмотров: 0 |  Закачек: 226 |  Размер: 106КБ | Cкачать
Тип материала: Учебное пособие |  Раздел: Дошкольное воспитание. Дошкольная педагогика
Касбий таълим методологияси
Ушбу кулланма таълим сохасидаги ислохотлар, касб-таълими ва уни амалга ошираётган педагог кадрларга куйиладиган замонавий талабларни...
Дата добавления: 25.01.07 | Просмотров: 783 |  Закачек: 226 |  Размер: 1021КБ | Cкачать
Тип материала: Другие |  Раздел: Народное образование Педагогика
Ахоли географиясининг предмета ва вазифалари
Ахоли деганда маълум худудда яшаётган кишилар группаси тушунилади. Ахоли ва унинг хужалик фаолияти хамма даврларда география фанини...
Дата добавления: 10.04.07 | Просмотров: 426 |  Закачек: 227 |  Размер: 6КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
Таълимда янги дарс турлари; синов,бахс,мунозара,семинар дарслари

Дата добавления: 10.04.07 | Просмотров: 539 |  Закачек: 227 |  Размер: 6КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
Миллий истиклол гояси ва маънавият асослари фани буйича
Шахс маънавиятини ривожлантириш омиллари хамда воситаларини билиш ва таълим-тарбия жараёнида уларни куллаш малакасини эгаллаши....
Дата добавления: 10.04.07 | Просмотров: 504 |  Закачек: 228 |  Размер: 19КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
Хоэирги ўзбек адабиёти
Хоэирги ўзбек адабиёти
Дата добавления: 10.04.07 | Просмотров: 397 |  Закачек: 229 |  Размер: 38КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
Organizmlarning ko’payishi va individual rivojlanishi
Ушбу рефератлар Бухоро вилояти Халк таълими Бошкармаси томонидан такдим илинган. Бухоролик укувчилар ижодига мансуб ушбу рефератлар...
Дата добавления: 23.03.07 | Просмотров: 952 |  Закачек: 229 |  Размер: 11КБ | Cкачать
Тип материала: Реферат |  Раздел: Общая педагогика
Болаларда олий нерв фаолиятининг ёшга оид хусусиятлари
Болаларда олий нерв фаолиятининг ёшга оид хусусиятлари8-маъруза
Дата добавления: 10.04.07 | Просмотров: 373 |  Закачек: 229 |  Размер: 10КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
Хайвонлар ва ўсимликлар Ландшафт элементи.
Хайвонлар ва усимликлар Ландшафт элементи.
Дата добавления: 10.04.07 | Просмотров: 540 |  Закачек: 229 |  Размер: 6КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
XIX асрнинг 80 йилларида Узбекистонда илгор ижтимоий педагогик фикрлар
1917 йил тунтаришидан сунг Марказий Осиеда 3 та давлат (Бу¬хоро амирлиги, Хива, Кукон хонлиги) урнида янги йуналишдаги маф¬курага асосланган...
Дата добавления: 23.03.07 | Просмотров: 1013 |  Закачек: 229 |  Размер: 7КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: История народного образования и педагогики. Персоналия
Хотин-кизлар енгил кщйлагини бичиш ва тикиш
Куйлак бичишда типовой чок хакини куйидагича кушиш кабул килинган (110-расм): лиф оркаси ва лиф олдининг елка чизирига 1— 1,5см, лифнинг ён...
Дата добавления: 10.04.07 | Просмотров: 2723 |  Закачек: 231 |  Размер: 33КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
Дарсни ташкил этишга кўйиладиган талаблар
Ушбу маъруза матни оркали ўкувчиларни хозирги замон талабларида ўкитиш методлари берилган
Дата добавления: 23.03.07 | Просмотров: 576 |  Закачек: 231 |  Размер: 5922КБ | Cкачать
Тип материала: Статья |  Раздел: Общая педагогика
Касбга йуллаш .
Касбга йуналтиришга ёшларнинг касбни эркин ва мустакил танлашнинг илмий-амалий тизими сифатида караш лозим. У хар бир шахснинг хам...
Дата добавления: 14.07.08 | Просмотров: 494 |  Закачек: 232 |  Размер: 83КБ | Cкачать
Тип материала: Другие |  Раздел: Народное образование Педагогика
Teaching English to Pre- School Children and Children in a primary school.
The problem how to teach a foreing language to pre school children and the children of a primary school has not been solved either in this country or a abroad, though some methodologists and teachers have shown the interest in it.
Дата добавления: 17.04.08 | Просмотров: 612 |  Закачек: 232 |  Размер: 9КБ | Cкачать
Тип материала: Другие |  Раздел: Общеобразовательная школа. Педагогика общеобразовательной школы
Укув жараёнида ахборот технологияларидан (АТ) фойдаланишнинг дидактик шарт - шароитлари
Ахборотлаштириш илми хамма замонларда хам инсоният учун мухим ахамият касб этиб келган. Бу илм жамият хаётининг барча жабхаларига оид...
Дата добавления: 03.05.08 | Просмотров: 476 |  Закачек: 232 |  Размер: 114КБ | Cкачать
Тип материала: Другие |  Раздел: Народное образование Педагогика
Поэтик кучимлар
Бадиий асар тилида суз куллаш санъати: адабий асарда сузларни уз ва кучма маъноларида кулланилиши. Суз- тасвир воситаси. Агар асар тилида...
Дата добавления: 10.04.07 | Просмотров: 533 |  Закачек: 232 |  Размер: 5КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
ИЛГОР ПЕДАГОГИК ТАЖРИБАНИ ЎРГАНИШ ВА УМУМЛАШТИРИШ

Дата добавления: 10.04.07 | Просмотров: 481 |  Закачек: 232 |  Размер: 32КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Дошкольное воспитание. Дошкольная педагогика
Дидактический материал по русскому языку для индивидуализации обучения.
Занимательно о сложных словах. Дидактический материал по русскому языку для индивидуализации обучения, а также в работе с одаренными...
Дата добавления: 17.04.08 | Просмотров: 495 |  Закачек: 232 |  Размер: 8КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
Методика правового воспитания
Решение задачи построения демократического правового государства, связано с коренной перестройкой политико-правовой основы...
Дата добавления: 25.01.07 | Просмотров: 820 |  Закачек: 233 |  Размер: 68КБ | Cкачать
Тип материала: Другие |  Раздел: Народное образование Педагогика
Тарих
Кейинги йилларда умумтаълим мактабларида тарих фанини ўқитишда катта ўзгаришлар бўлмоқда. “Ўзбекистон тарихи” ва “Жаҳон тарихи”...
Дата добавления: 18.01.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 235 |  Размер: 70КБ | Cкачать
Тип материала: Учебная программа |  Раздел: Среднее специальное образование. Педагогика среднего специального образования
Ёш педагогларнинг касбий фаоллигини оширишда рахбарнинг бошкарув фаолияти
Маълумки, инсон хар доим ўсишда ва ривожланишдадир. Шундай экан, инсон камолотига таъсир этувчи омилларнинг илмий-назарий мохиятини...
Дата добавления: 03.05.08 | Просмотров: 736 |  Закачек: 236 |  Размер: 12КБ | Cкачать
Тип материала: Статья |  Раздел: Общие вопросы народного образования и педагогики
Ўзбекистон конституцияси
Ушбу дастур Олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълими йўналишлари бўйича ўқув-услубий бирлашмалар фаолиятини мувофиқлаштирувчи...
Дата добавления: 18.01.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 236 |  Размер: 37КБ | Cкачать
Тип материала: Учебная программа |  Раздел: Среднее специальное образование. Педагогика среднего специального образования
Анорганик синтез ( намунавий укув дастури)
Ушбу дастур булажак академик лицей ва касб-хунар коллежлари кимё укитувчиларининг синтез борасидаги билимларни мукаммал эгаллашларига...
Дата добавления: 03.05.08 | Просмотров: 525 |  Закачек: 237 |  Размер: 35КБ | Cкачать
Тип материала: Учебная программа |  Раздел: Общая педагогика
Болалар хаётини мухофаза қилиш ва соғликни сақлаш
Болалар хаётини мухофаза қилиш ва соғликини сақлаш – мактабгача таълим муассасасида болалар билан ишлашнинг асосий вазифалардан бири.
Дата добавления: 03.05.08 | Просмотров: 602 |  Закачек: 238 |  Размер: 11КБ | Cкачать
Тип материала: Методические указания |  Раздел: Дошкольное воспитание. Дошкольная педагогика
Использование интерактивных методов обучения в учебном воспитательном процессе
Данные методические рекомендации призваны помочь в проектировании и реализации педагогических технологий с использованием...
Дата добавления: 12.03.07 | Просмотров: 1243 |  Закачек: 238 |  Размер: 43КБ | Cкачать
Тип материала: Другие |  Раздел: Народное образование Педагогика
Педагогика.
Презентация шаклида укув кулланма.
Дата добавления: 03.05.08 | Просмотров: 399 |  Закачек: 239 |  Размер: 74КБ | Cкачать
Тип материала: Другие |  Раздел: Народное образование Педагогика